Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Ε. Ευσταθόπουλος
Αντιπρόεδροι:
Ε. Κουτσουβέλη, Π. Πλατώνη, Ι. Σεϊμένης
Μέλη:
Ι. Αντωνάκος
 
Δ. Θανασάς
 
Ν. Κολάρος
 
Κ. Λουκάς
 
Γ. Μανιός
 
Ε. Παππάς
 
Α. Πλουσή
 
Ε. Σπυράτου